’t Ezelsoor is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in ??? onder nummer ???. Als u een bestelling plaatst bij ’t Ezelsoor zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing:

Artikel 1 Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en ’t Ezelsoor gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan ’t Ezelsoor opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 3 Prijs
a) De prijzen van alle producten die via deze Internet-site kunnen worden besteld zijn inclusief 19% omzetbelasting (BTW), tenzij anders is vermeld.
b) De prijzen van goederen die op deze Internet-site zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

Artikel 4 Levering
a) ’t Ezelsoor is gerechtigd bestellingen te weigeren of voorwaarden aan de levering te verbinden.
b) De door ’t Ezelsoor opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
c) Levering (inclusief facturering) vindt uitsluitend plaats in Nederland en uitsluitend aan personen of bedrijven die in Nederland gevestigd zijn.
d) De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.

Artikel 5 Herroeping
Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen acht (8) werkdagen na aflevering aan ’t Ezelsoor te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper.

Artikel 6 Reclames en aansprakelijkheid
a) De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij ’t Ezelsoor daarvan binnen 8 (acht) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
b) Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ’t Ezelsoor de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 7 Betaling
a) Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 15 dagen na levering op de door ’t Ezelsoor aangegeven rekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn van 15 dagen is de koper van rechtswege jegens ’t Ezelsoor in gebreke.
b) ’t Ezelsoor heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een rente in rekening te brengen van 1% per maand.
c) Indien ’t Ezelsoor, na het verstrijken van de betalingstermijn, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van 25 euro aan administratiekosten verschuldigd.
d) Indien ’t Ezelsoor haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van ’t Ezelsoor.
e) Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.
Voor iedere bestelling zullen kosten voor verpakking en verzending in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
De door ’t Ezelsoor geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van ’t Ezelsoor volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

Artikel 9 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door ’t Ezelsoor geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. ’t Ezelsoor garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10 Communicatie
Voor verkeerde danwel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en ’t Ezelsoor, dan wel tussen ’t Ezelsoor en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en ’t Ezelsoor, is ’t Ezelsoor niet aansprakelijk.

Artikel 11 Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ’t Ezelsoor ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat ’t Ezelsoor gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 12
Wanneer door ’t Ezelsoor gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ’t Ezelsoor deze voorwaarden soepel toepast.

Artikel 13
Op overeenkomsten gesloten tussen ’t Ezelsoor en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.